Webshop pakket verzenden

Algemene voorwaarden

×

Artikel 1: Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Logistieke activiteiten: alle werkzaamheden, waaronder lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en –beheer, evenals vervoer, doen vervoeren en het doen van douaneaangiften met betrekking tot zaken.
 • Logistiek centrum: de ruimte(n) waar de Logistieke activiteiten plaatsvinden.
 • Logistieke Dienstverlener : degene die de overeenkomst met Partner sluit en uit dien hoofde de Logistieke activiteiten verricht.
 • Hulppers(o)on(en): al diegenen van wie de Logistieke dienstverlener gebruik maakt voor de uitvoering van de Logistieke activiteiten – niet zijnde de ondergeschikten van de Logistieke dienstverlener.
 • Partner: degene die de opdracht tot het uitvoeren van de Logistieke activiteiten aan HEGO Fulfilment geeft en daartoe met deze de overeenkomst sluit.
 • Overeenkomst: de door HEGO Fulfilment en Partner met elkaar gesloten overeenkomst met betrekking tot de door HEGO Fulfilment uit te voeren Logistieke activiteiten, waar deze voorwaarden voor Logistieke activiteiten deel van uitmaken.
 • Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op de Overeenkomst, waaronder begrepen deze voorwaarden welke in het navolgende steeds worden aangeduid als ‘deze Voorwaarden’ of ‘de onderhavige Voorwaarden’.
 • Overmacht: alle omstandigheden die een zorgvuldig logistieke dienstverlener niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: brand, explosie en overstroming als gevolg van natuurgeweld, alsmede de gevolgen daarvan.
 • Werkdagen: alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen en in het land of de regio van uitvoering van de Logistieke activiteiten erkende feest- en rustdagen.
 • Zaken: de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan HEGO Fulfilment of diens Hulppersoon door of namens de Partner ter beschikking gestelde zaken.
 • Inontvangstneming: de handeling ten gevolge waarvan de Partner de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van HEGO Fulfilment of diens Hulppersoon opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen.
 • Aflevering: de handeling ten gevolge waarvan HEGO Fulfilment de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de Partner of van een door de Partner aangewezene rechthebbende of van de ter zake bevoegde autoriteiten opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen, dan wel in geval HEGO Fulfilment zich tot doen vervoeren heeft verbonden, de handeling ten gevolge waarvan HEGO Fulfilment de macht over de Zaken met uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming van de vervoerder opgeeft en deze in de gelegenheid stelt de feitelijke macht over de Zaken uit te oefenen.
 • Doen vervoeren: het ten behoeve van de Partner doen vervoeren van de Zaken door daartoe met één of meer vervoerders één of meer passende vervoerovereenkomsten te sluiten.
 • Voorraadverschil: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van HEGO Fulfilment zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de Partner.

Artikel 2: Algemeen

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op ieder aanbod van en op elke overeenkomst, inhoudende verkoop en levering van diensten en/of  artikelen en/of materialen, tussen HEGO Fulfilment (hierna te noemen “HEGO Fulfilment”) en haar opdrachtgever(s) (hierna te noemen “Partner(s)”), alsmede op de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 • Algemene voorwaarden van Partners zijn slechts van toepassing indien en voor zover zij niet in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee schriftelijk is ingestemd door HEGO Fulfilment.
 • Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortvloeiende vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst

 • Ieder aanbod en elke offerte van HEGO Fulfilment, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod of de offerte geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend.
 • Bij een vrijblijvend aanbod heeft HEGO Fulfilment het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte Opgenomen aanbod is HEGO Fulfilment daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HEGO Fulfilment hiermee schriftelijk instemt.
 • HEGO Fulfilment kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien Partner redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Alle in een aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW en in Euro’s, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht HEGO Fulfilment niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige (deel)opdrachten of
 • HEGO Fulfilment is bij het bepalen van haar prijsstelling, investeringen, enz. uitgegaan van de door Partner aan haar ter beschikking gestelde informatie, opgegeven aantallen en omzetverwachtingen. Eén en ander conform de in offerte en/of opdrachtbevestiging opgenomen toelichtingen.
 • Niet uitdrukkelijk vermelde werkzaamheden, diensten en rapportages alsmede onvoorziene of onverwachte extra werkzaamheden en/of structureel meerwerk kan op basis van specificatie worden doorbelast.
 • 10 Overeenkomsten komen tot stand door een daartoe strekkende opdracht van de  Indien dit mondeling geschiedt, geldt de schriftelijke bevestiging door HEGO Fulfilment, onverminderd andere middelen, als bewijs van de opdracht.
 • 11 HEGO Fulfilment hanteert voor haar prijsstelling de richtlijnen van de NEA index en behoudt zich het recht voor om maximaal twee keer per jaar de prijsafspraken voor haar dienstverlening aan de ontwikkeling daarvan aan te passen.
 • 12 Wijzigingen in kosten van materialen, vervoer, abonnementen en andere specifiek voor Partner in te kopen diensten, alsmede (kost)prijsverhogende omstandigheden als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen kunnen, onder toezending van een schriftelijk bewijs van die verhoging, onmiddellijk worden doorbelast.
 • 13 Indien HEGO Fulfilment tevens als leverancier van materialen, verpakking en/of zaken optreedt, worden artikel-wijzigingen, technische, wijzigingen in kleurstellingen of ontwerp zo spoedig mogelijk doorgegeven aan Partner.

Artikel 4: Voorwaarden diensten en transport

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal HEGO Fulfilment met Partner in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. HEGO Fulfilment zal Partner daarbij informeren over de gevolgen  van de wijziging voor de prijsstelling, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst  ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft HEGO Fulfilment het recht dat deel van de overeenkomst zonder enige vergoeding te ontbinden. HEGO Fulfilment heeft dan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al  door haar verrichte werkzaamheden en
 • De afgesproken doorlooptijden en servicelevels zijn steeds bij benadering opgegeven en zijn mede afhankelijk van de juistheid, goede staat en volledigheid van de door Partner verstrekte informatie, artikelen, materialen, data, documenten en de correcte en tijdige aanlevering daarvan.
 • HEGO Fulfilment is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, goede staat en volledigheid van de in lid 2 genoemde onderdelen.
 • Partner en HEGO Fulfilment dienen elkaar schriftelijk of mondeling te informeren omtrent eventuele structurele oorzaken van vertraging in aan- of uitlevering. Aan overschrijding van de doorlooptijden of gebreken bij uitleveringen kan Partner geen recht op ontbinding of schadevergoeding ontlenen.
 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vinden alle door HEGO Fulfilment verzorgde verzendingen en transport van zaken voor rekening en risico van Partner plaats. Alle met de verzending van het transport verbonden (verzekering)kosten zijn eveneens voor rekening van Partner.
 • Verzending en transport van de zaken geschiedt op de met HEGO Fulfilment overeengekomen wijze en onder de verantwoordelijkheid en voorwaarden van de vervoerder. Eventuele extra diensten en verzekeringen worden tegen meerprijs verzorgd.
 • De te leveren zaken worden op de met HEGO Fulfilment overeengekomen wijze verpakt, tenzij Partner schriftelijk een opdracht tot afwijkende verpakking heeft verstrekt.
 • Kosten voor maandelijkse diensten en/of abonnementen worden altijd per volle kalendermaand berekend
 • Uitvoering van werkzaamheden en/of de verlening van diensten vindt plaats vanuit de kantoren en magazijnen van HEGO Fulfilment en/of derden.
 • 10 Het risico van de te leveren zaken gaat op Partner over op het moment van uitlevering. Dit is het moment waarop te leveren zaken het pand van HEGO Fulfilment verlaten.
 • 11 Aanlevering van goederen dienen altijd vooraf te worden aangemeld via het eigen account dat de klant ontvangt bij de overeenkomst. Goederen worden voorzien van een referentienummer welke wordt ontvangen na aanmelding en een pakbon. Indien er niet wordt voldaan aan deze voorwaarden heeft HEGO Fulfilment het recht de zending te weigeren.
 • 12 U dient ervoor te zorgen dat er geen zaken bij ons worden opgeslagen of afgeleverd die, hetzij naar hun aard, hetzij door de staat of de
  verpakking waarin zij zich bevinden, in strijd zijn met wet- en regelgeving of een gevaar kunnen opleveren voor mens, dier of milieu, of voor de eigendommen van HEGO Fulfilment en/of onze andere klanten. Als er zich een gevaar verwezenlijkt of een ongeval gebeurt als gevolg van een of meer eigenschappen van de zaken
  die u bij ons opgeslagen hield of had laten afleveren, vrijwaart u ons voor alle daaruit voortvloeiende schade, inclusief schadeclaims die derden tegen ons geldend zouden willen maken.
 • 13 HEGO Fulfilment is niet verplicht om onderzoek te doen naar de wet- en rechtmatigheid en/of veiligheid van de zaken die u bij ons opslaat,
  laat afleveren om te laten verpakken, of laat afleveren als voorraad van uw webwinkel in het kader van een fulfilmentovereenkomst. Door de
  zaken in ons gebouw te (doen) brengen, garandeert u dat de zaken (inclusief hun verpakking) aan wet- en regelgeving voldoen en niet gevaarlijk zijn.
 • 14 Indien wij aanleiding hebben om te vrezen dat de door u bij ons opgeslagen of afgeleverde zaken gevaarlijk, schadelijk of in strijd met wet of regelgeving zijn, bent u verplicht om de zaken op ons eerste verzoek onmiddellijk op te (laten) halen. Wij zijn in een dergelijk geval geen vergoeding van kosten of schade verschuldigd.
 • 15 Indien wij kosten moeten maken om het spoedige afhalen van de zaken mogelijk te maken en/of voorlopige
  (veiligheid)maatregelen te treffen in verband met de risico’s die aan de betreffende zaken kleven, bent u verplicht om die kosten aan ons
  te vergoeden.
 • Artikel 5: Betaling
 • Tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld is Partner verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum. Daarbij staat ook de juistheid van de factuur vast indien Partner niet binnen 7 dagen na ontvangst bezwaar heeft gemaakt. De betalingsverplichting van de Partner wordt door reclamering niet opgeschort.
 • Partner is door overschrijding van de in het eerste lid van dit artikel genoemde betalingstermijn van rechtswege jegens HEGO Fulfilment in verzuim en gebreke, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 • Partner mag vorderingen van HEGO Fulfilment niet verrekenen met eventuele terugvorderingen die zij op HEGO Fulfilment heeft.
 • Bij een niet tijdige betaling is Partner, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 • Indien Partner de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn overschrijdt, is HEGO Fulfilment gerechtigd verdere leveranties en diensten op te schorten of te staken.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Partner zijn de vorderingen van HEGO Fulfilment op Partner onmiddellijk volledig opeisbaar.

Artikel 6: Terugname of terugbetaling

 • Specifiek voor Partner aan- of ingekochte of ten behoeve van Partner verbruikte materialen, artikelen, abonnementen of overige diensten worden volledig aan Partner in rekening gebracht en worden nooit door HEGO Fulfilment geheel of gedeeltelijk teruggenomen of terugbetaald.
 • Kosten voor maandelijkse en/of jaarlijkse diensten en/of abonnementen worden altijd volle kalendermaand/ kalenderjaar berekend.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

 • Elk recht van reclame vervalt indien Partner de geconstateerde gebreken of tekortkomingen niet binnen 7 dagen na de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden of ontvangst van de zaken aan HEGO Fulfilment meld.
 • HEGO Fulfilment moet de gelegenheid krijgen om de klacht te onderzoeken. Partner verstrekt de relevante informatie op verzoek van HEGO Fulfilment.
 • De aansprakelijkheid van HEGO Fulfilment is uitdrukkelijk en alléén beperkt tot directe schade. HEGO Fulfilment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving, geleden verlies, vertragingsschade, personen/ letselschade of productschade die de Partner of derden lijden in verband met door of via HEGO Fulfilment geleverde zaken, materialen en/of diensten.
 • Partner is jegens HEGO Fulfilment en de afnemer aansprakelijk voor de conformiteit, deugdelijkheid en geschiktheid van de geleverde zaken en vrijwaart HEGO Fulfilment van iedere aanspraak van afnemers of derden uit hoofde van dergelijke (product)aansprakelijkheid en/of tot vergoeding van schade in dit verband geleden.
 • HEGO Fulfilment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verstrekte adviezen, aanbevelingen, gegevens, toelichtingen enz. betreffende de organisatie en uitvoering van de diensten en/of voortvloeiend uit de door HEGO Fulfilment verrichte werkzaamheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleed.
 • HEGO Fulfilment is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door of gevolg van:
 • 6.1 De kwaliteit, geschiktheid, bruikbaarheid of overige eigenschappen van de door Partner aangeleverde materialen, producten en overige zaken
 • 6.2 Door of namens Partner verstrekte (handlings)instructies, richtlijnen, adviezen, aanwijzingen, e.d.
 • 6.3 De door Partner voorgeschreven verpakkingen of verpakkingswijzen
 • 6.4 Onjuiste, onvolledige of niet tijdige verstrekte informatie, documentatie en data
 • 6.5 Door het nemen of uitvoeren van zakelijke beslissingen door Partner al dan niet op basis van de door HEGO Fulfilment geleverde informatie of documenten. Partner blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beslissingen
 • 6.6 Door wijziging in (belasting)wet- of regelgeving of andere door de overheid of bevoegde instanties opgelegde bepalingen, dan wel ingenomen standpunten.
 • 6.7 Indien HEGO Fulfilment aansprakelijk is voor door Partner geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van HEGO Fulfilment altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 8: Overmacht

 • In geval van overmacht is HEGO Fulfilment gerechtigd elke opdracht te annuleren of op te schorten. In geval van een annulering of opschorting als hiervoor bedoeld kan Partner geen recht doen gelden op enige schadevergoeding. Indien de overmacht naar oordeel van    HEGO Fulfilment van tijdelijke aard is, heeft HEGO Fulfilment het recht haar prestaties op te schorten totdat de overmacht situatie is opgeheven. De Partner is niet gerechtigd in een dergelijk geval de overeenkomst te ontbinden.  Indien HEGO Fulfilment  van mening    is dat de  overmacht situatie van blijvende aard is, zal HEGO Fulfilment dit schriftelijk aan Partner  mededelen en is  HEGO Fulfilment gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 • Onder overmacht is onder andere te verstaan: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstaking, uitsluiting, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van de zaken en andere belemmeringen, zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend, oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, inkrimping           van de productie, rekwisitie van voorraden, grondstoffen of  fabrieksvermogen, in- of uitvoerverboden, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, energiegebrek en oproer.
 • Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, dient Partner in ieder geval zijn verplichtingen tot aan dat moment nakomen.

Artikel 9: Geheimhouding

 • Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 10: Opschorting van werkzaamheden en ontbinding

 • In navolgende gevallen heeft HEGO Fulfilment het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst    vereist  is, door een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd HEGO Fulfilment’s verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting:
 • Indien Partner, na deugdelijke ingebrekestelling, haar contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • indien het faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Partner is aangevraagd dan wel Partner krachtens wetsbepaling onder      bewind of curatele is gesteld of failliet is verklaard;
 • indien Partner door executoriale beslaglegging wordt getroffen of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen verliest.

Artikel 11: Zekerheden

 • HEGO Fulfilment heeft het recht de afgifte van zaken, documenten en gelden, die HEGO Fulfilment in verband met de overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen te weigeren.
 • HEGO Fulfilment kan een retentierecht uitoefenen op alle producten, documenten en gelden die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die de HEGO Fulfilment ten laste van de Partner en/of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die zaken.
 • Op alle zaken, documenten en gelden die HEGO Fulfilment in verband met de overeenkomst onder zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor alle vorderingen die de HEGO Fulfilment ten laste van de Partner en/of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen.
 • Op eerste verzoek van HEGO Fulfilment zal de Partner zekerheid stellen voor door HEGO Fulfilment aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die HEGO Fulfilment maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van Partner

Artikel 12: Wijzigingen AV

 • HEGO Fulfilment behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 60 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Wanneer Partner een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 13: Slotbepalingen

 • Op alle overeenkomsten tussen HEGO Fulfilment en Partner is het Nederlands recht van toepassing.
 • Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 • Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Hego Fulfilment locatie

Neem contact op

Snelle en professionele orderverwerking

HEGO Fulfilment helpt webshop eigenaren om hun orders snel en professioneel te verwerken. Wij nemen het volledige logistieke proces van u over, zodat u zich kunt focussen op de groei van uw business. Wij bieden scherpe tarieven en passen onze dienstverlening aan op uw behoeften. Meer weten? Neem contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Neem contact op

Wereldwijde verzending

Voor 22.00 uur besteld, volgende werkdag in huis

Realtime bestelstatus